نشست بعدی دورهمی هم اندیشی

نشست بعدی دورهمی هم اندیشی در روز دوشنبه به مورخ 97.1.27 بعد از ساعت کاری در شرکت جهان الکترونیک با هدف افزایش سرعت و مطرح کردن موضوع هم افزایی از طریق همگرایی در سازمان برگزار شد.

در این دورهمی شایستگی های کلیدی سامسونگ به عنوان عامل اصلی موفقیت این شرکت و چگونگی پیاده سازی آن ها در هر دپارتمان شرکت جهان الکترونیک براساس کتاب "راه سامسونگ" تحلیل شد. 

یکی از شایستگی های سامسونگ "سرعت" می باشد. منظور از سرعت، قابلیت سامسونگ در تصمیم گیری و اجرای سریع تر آن به نسبت رقبا و کاهش زمان بین تهیه محصول وعرضه در بازار است.

دومین شایستگی های کلیدی سامسونگ نیز "هم افزایی از طریق همگرایی" است که به معنی قابلیت سامسونگ در ایجاد ارزش افزوده با ایجاد پیوند میان منابع دانش، اطلاعات وفناوری از طریق همکاری درون هر دپارتمان و سرتاسر سازمان می باشد.

انتهای نشستعوامل ارزیابی هر دپارتمان در پارامتر سرعت و هم افزایی اعلام شد.

<<امید است جهان الکترونیک با پیشرو قراردادن سامسونگ و قدم نهادن در راهی که شرکت های جهان تراز هستند، رضایت و آرامش مشتریان را برای خود جلب نماید.>>